نوع کار: نما
نوع محصول: ترمو وود
پروفیل: 140*26
کاربری: مسکونی
آدرس: خیابان آزادی، نبش میدان برج