نوع کار: نما
نوع محصول: ترمو وود
پروفیل: 118*20-90*20
کاربری: مسکونی
آدرس: سه راه ملک شهر، خیابان گلستان، بن بست امیرکبیر، فرعی دوم